Általános felhasználási feltételek

Megkérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t. A felhasználó az oldal használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. Amennyiben nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal nincs joga jelen weboldalt használni.

BEVEZETÉS

Jelen weboldal kizárólag romániai felhasználásra készült.

Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy az oldalon bemutatott termékek és szolgáltatások az érvényes román jogszabályoknak felelnek meg.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban az Arta Business Center kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát, valamint bemutatásra kerülnek azon szolgáltatások, melyek során az Arta Business Center a honlapjának (www.artabc.ro) látogatóiról személyes adatokat kér. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy az Arta Business Center milyen célokra, és miként használja fel a honlapja látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy az Arta Business Center hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

2. Az Arta Business Center honlapján történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél és egyéb anyagok megrendelése útján történik. Az Arta Business Center honlapján található szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáféréshez a látogató személyes adatot nem szolgáltat.

3. Az Arta Business Center honlapján, meghatározott részei megtekintésének feltétele, a látogató személyének azonosításra szolgáló információk rendelkezésre bocsátása ill. megadása, melynek során a felhasználó egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából az Arta Business Center a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa. Amennyiben a látogató akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

4. Jelen nyilatkozat kialakításakor az Arta Business Center figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Romániai Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

5. Az Arta Business Center a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

6. Az Arta Business Center számára kiemelt fontosságú cél a honlapja látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Arta Business Center elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

7. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az Arta Business Center szolgáltatásai minden területén, minden felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

8. Az Arta Business Center a honlapját látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkoznak.

9. Az Arta Business Center birtokába kerülő a honlapját látogatók személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért az Arta Business Center felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések:

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok

Az Arta Business Center honlapja egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat az Arta Business Center a hatályos román jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy az Arta Business Center statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetőek.

A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) az Arta Business Center kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben az Arta Business Center szolgáltatáskínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót az Arta Business Center előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azon szolgáltatások nyújthatóak számára, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene. Az Arta Business Center szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

1. Az Arta Business Center a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

2. Az Arta Business Center kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja honlapjának látogatóját az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Arta Business Center felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

3. Az érintettet tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Arta Business Center az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a honlapját látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltja.

5. Az Arta Business Center az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

6. Az Arta Business Center kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7. Az Arta Business Center gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Arta Business Center minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelése

Az Arta Business Center nem kínál kifejezetten 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, nem gyűjt és nem kezel 18 éves aluli személyről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában a 18 éven aluli személy személyes adatait az Arta Business Center nem rögzíti.

A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben az Arta Business Center honlapjának bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek az Arta Business Center rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt az Arta Business Center haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Naplóállományok (logfile-ok)

Az Arta Business Center szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Arta Business Center kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat az Arta Business Center a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Az Arta Business Center szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket az Arta Business Center honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Arta Business Center azt nem veszi igénybe. A honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Arta Business Center szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Arta Business Center előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Linkek

Az Arta Business Center szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Arta Business Center nem vállal felelősséget.

Az Arta Business Center kedvezmények alkalmazási módja

1. Hűségpontok: bármikor felhasználhatóak, kizárólag online rendelések esetében.

2. Voucherek: a voucherek leírásában szereplő feltételek szerint használható fel (általában emailen küldjük ezeket az információkat, viszont a nyomtatott voucherek esetében, magán a voucheren is szerepelhetnek az információk).

3. Más ajánlatok: az ajánlat leírásában szereplő adatok szerint értendő.

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok, pályázatok

Az Arta Business Center szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon az Arta Business Center a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, postacímet, e-mail címet) kér. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Arta Business Center bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

Pe acest site folosim cookie-uri./Oldalunkon cookie-kat használunk. Acceptă/Elfogad Citește mai multe/Olvass róluk többet

Politica de utilizare cookie-uri/Cookie használati szabályzat